Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Доровський Вячеслав Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 01.03.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ЛИТЕР"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03050, м. Київ, вул. Горького, 102 А
4. Код за ЄДРПОУ
24720880
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 502-10-19 (044) 206-21-51
6. Електронна поштова адреса
ganin@leater.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.02.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 37 "Бюлетень "Цiннi папери України" 29.02.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://industrial-systems.com.ua/ru/company.htm в мережі Інтернет 29.02.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.02.2016 припинено повноваження Член наглядової ради Шкула Олег Володимирович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
З 25.02.2016р., згiдно з заявою Шкули Олега Володимировича вiд 11.02.2016р., вiдповiдно до частини 1 ст.57 Закону України "Про акцiонернi товариства", достроково припиненi його повноваження як члена наглядової ради. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не обрано. Часткою в статутному капiталi не володiє, термiн перебування на посадi - 1 рiк, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не надав згоду на розкриття паспортних даних.