Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Доровський Вячеслав Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ЛИТЕР"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03050, м. Київ, вул. Горького, 102 А
4. Код за ЄДРПОУ
24720880
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 502-10-19 (044) 206-21-51
6. Електронна поштова адреса
ganin@leater.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 81 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 27.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://industrial-systems.com.ua/ru/company.htm в мережі Інтернет 27.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.04.2016 обрано Член наглядової ради Бойко Юрiй Володимирович д/н д/н
д/н
60
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 22.04.16р. переобраний термiном на 1 рiк член наглядової ради Бойко Юрiй Володимирович, термiн перебування на посадi 1 рiк, розмiр пакета акцiй - 60%, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ПрАТ "ЛИТЕР", президент. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
22.04.2016 обрано Член наглядової ради Кiрмасов Валерiй Iгорович д/н д/н
д/н
40
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 22.04.16р. переобраний термiном на 1 рiк член наглядової ради Кiрмасов Валерiй Iгорович, термiн перебування на посадi 1 рiк, розмiр пакета акцiй - 40%, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ПрАТ "ЛИТЕР", вiце-президент. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
22.04.2016 обрано Генеральний директор Доровський Вячеслав Олександрович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 22.04.16р. переобраний термiном на 1 рiк Генеральний директор Доровський Вячеслав Олександрович, термiн перебування на посадi 1 рiк, пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ПрАТ "ЛИТЕР", виконавчий директор, комерцiйний директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
22.04.2016 обрано Комерцiйний директор Супик Наталiя Вiкторiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 22.04.16р. обрана термiном на 1 рiк на вакантну посаду комерцiйного директора Супик Наталiя Вiкторiвна, пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - ТОВ "IНКОМ" фахiвець з продажу, ПрАТ "ЛИТЕР" менеджер з продажу, начальник вiддiлу. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
22.04.2016 обрано Член ревiзiйної комiсiї Панасевич Магдалiна Георгiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 22.04.16р. переобрана термiном на 1 рiк член ревiзiйної комiсiї Панасевич Магдалiна Георгiївна, термiн перебування на посадi 1 рiк, пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - ПрАТ "ЛИТЕР", заступник головного бухгалтера. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
22.04.2016 обрано Член ревiзiйної комiсiї Ганiн Кирил Юрiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 22.04.16р. переобраний термiном на 1 рiк член ревiзiйної комiсiї Ганiн Кирил Юрiйович, термiн перебування на посадi 1 рiк, пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ПрАТ "ЛИТЕР", фiнансовий директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
22.04.2016 обрано Член ревiзiйної комiсiї Хiмич Iрина Iванiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 22.04.16р. переобрана термiном на 1 рiк член ревiзiйної комiсiї Хiмич Iрина Iванiвна, термiн перебування на посадi 1 рiк, пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - ПрАТ "ЛИТЕР", бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
22.04.2016 обрано Голова наглядової ради Бойко Юрiй Володимирович д/н д/н
д/н
60
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 22.04.16р. переобраний головою наглядової ради термiном на 1 рiк Бойко Юрiй Володимирович, володiє часткою в статутному капiталi - 60,0%, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ПрАТ "ЛИТЕР", президент. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
22.04.2016 обрано Голова ревiзiйної комiсiї Панасевич Магдалiна Георгiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням ревiзiйної комiсiї вiд 22.04.16р. переобрана головою ревiзiйної комiсiї термiном на 1 рiк Панасевич Магдалiна Георгiївна, часткою в статутному капiталi не володiє, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - ПрАТ "ЛИТЕР", заступник головного бухгалтера. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.