Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Новгородський Олександр Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П.
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ЛИТЕР"
2. Організаційно-правова форма емітента
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
24720880
4. Місцезнаходження емітента
03150 м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Горького, 102 А
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 502-10-19 (044) 238-23-05
6. Електронна поштова адреса емітента
ganin@leater.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці http://industrial-systems.com.ua/ru/company.htm в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Iнформацiя про облiгацiї вiдсутня, тому що пiдприємство в звiтному перiодi не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня, тому що за звiтний перiод iншi цiннi папери не випускались.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається в зв'язку з тим, що похiднi цiннi папери пiдприємством не випускалися.
Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня, тому що протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй не проводився.
Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартостi реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки товариство не займається видами дiяльностi , що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом звiтного перiоду не надається в зв'язку з її вiдсутнiстю.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не подається в зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
Звiт про корпоративне управлiння вiдсутнiй, тому що пiдприємство не є фiнансовою установою.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "ЛИТЕР"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №372448
3. Дата проведення державної реєстрації
24.02.1997
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
20000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
75
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.51  ОПТОВА ТОРГІВЛЯ КОМП'ЮТЕРАМИ, ПЕРИФЕРІЙНИМ УСТАТКОВАННЯМ І ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 
46.52  ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЕЛЕКТРОННИМ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМ УСТАТКОВАННЯМ, ДЕТАЛЯМИ ДО НЬОГО 
43.21  ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ 
10. Органи управління підприємства
Загальні збори акціонерів. Наглядова рада. Дирекція.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Укрсоцбанк"
2) МФО банку
300023
3) Поточний рахунок
26003000014283
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Укрсоцбанк"
5) МФО банку
300023
6) Поточний рахунок
26001000046026

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Новгородський Олександр Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1951
5) Освіта**
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)**
18
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ЛИТЕР", директор з загальних питань
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.04.2013 терміном на 1 рік
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису, дозвіл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змін персонального складу на даній посаді не було (згідно рішення Загальних зборів від 05.04.2013р. відбулося переобрання генерального директора). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж керівної роботи 18 років. Посада, яку обіймав протягом останніх п"яти років - генеральний директор ПрАТ "ЛИТЕР". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Директор з розвитку
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єжов Сергій Олександрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1964
5) Освіта**
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)**
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ЛИТЕР", виконавчий директор.
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.04.2013 терміном на 1 рік
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису, дозвіл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змін персонального складу на даній посаді не було (згідно рішення Загальних зборів від 05.04.2013р. відбулося переобрання директора з розвитку). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж керівної роботи 15 років. Посада, яку обіймав протягом останніх п"яти років - директор з розвитку ПрАТ "ЛИТЕР". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бойко Юрій Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1953
5) Освіта**
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)**
24
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ЛИТЕР", директор.
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.04.2013 терміном на 1 рік
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Змін персонального складу на даній посаді не було (згідно рішення Загальних зборів від 05.04.2013р. відбулося переобрання на посаді голови наглядової ради). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж керівної роботи 24 роки. Посада, яку обіймав протягом останніх п"яти років - президент ПрАТ "ЛИТЕР". Посади на інших підприємствах не обіймає. Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кірмасов Валерій Ігорович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1958
5) Освіта**
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)**
24
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ЛИТЕР", технічний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.04.2013 терміном на 1 рік
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Змін персонального складу на даній посаді не було (згідно рішення Загальних зборів від 05.04.2013р. відбулося переобрання члена наглядової ради). Емітент не виплачував посадовій особі винагороду. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж керівної роботи 24 роки. Посада, яку обіймав протягом останніх п"яти років - технічний директор ЗАТ "ЛИТЕР". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бірюк Лариса Борисівна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1958
5) Освіта**
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)**
27
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "АВВ", головний бухгалтер.
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.04.2004 укладено безстроковий трудовий договір
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у посадовій інструкції. Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змін персонального складу на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж керівної роботи 27 років. Посада, яку обіймала протягом останніх п"яти років - головний бухгалтер ПрАТ "Литер". За сумісництвом обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "ЛИТЕР ПЛЮС" (м. Київ, вул. Горького, 102 "А"). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради Бойко Юрій Володимирович д/н д/н д/н 120 60 120 0 0 0
Член наглядової ради Кірмасов Валерій Ігорович д/н д/н д/н 80 40 80 0 0 0
Генеральний директор Новгородський Олександр Володимирович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Директор з розвитку Єжов Сергій Олександрович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Бірюк Лариса Борисівна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 200 100 200 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
0 0 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзична особа д/н д/н д/н 120 60 120 0 0 0
Фiзична особа д/н д/н д/н 80 40 80 0 0 0
Усього 200 100 200 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 05.04.2013
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк. 2. Про затвердження порядку розподiлу прибутку/збитку Товариства за 2012 рiк. 3. Про затвердження звiту Наглядової ради за 2012 рiк, звiту Дирекцiї "Про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Литер" за 2012 рiк". 4. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 5. Про обрання членiв Дирекцiї Товариства та Генерального директора Товариства. 6. Про вчинення значних правочинiв Товариством. 7. Про затвердження положення Донецької фiлiї ПрАТ "Литер" Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. По питаннях порядку денного прийнятi наступнi рiшення: 1. Затвердженi рiчний звiт та баланс Товариства. 2. Затверджений порядок розподiлу прибутку, дивiденди не виплачуватимуться. 3. Затвердженi звiти Наглядової ради та Дирекцiї. 4. Обранi члени Наглядової ради. 5. Обранi Генеральний директор та директор з розвитку. 6. Прийнято рiшення про вчинення значних правочинiв. 7. Затверджено положення про Донецьку фiлiю ПрАТ "Литер".

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 01.11.2013
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1. Про наданння згоди Генеральному директору Товариства Новгородському О.В. пiдписати з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "К.А.Н. СТРОЙ" та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комфорт Арт" договiр поставки та/або договiр будiвельного пiдряду, а також пiдписувати в подальшому Угоди до вищевказаних договорiв i додатковi угоди до них (з невiдємними додатками), загальна цiна яких не обмежується. Збори скликанi за iнiцiативою наглядової ради. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. По питаннях порядку денного принятi наступнi рiшення: 1. Надати згоду Генеральному директору укласти вiдповiднi договори.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.03.2011 128/10/1/11 Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області UA4000119226 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарнi iменнi 100.00 200 20000.00 100.000000000000
Опис У звітному періоді торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснювалась, факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента відсутні. Емітент не здійснював додаткову емісію акцій.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1216 1260 0 0 1216 1260
будівлі та споруди 422 244 0 0 422 244
машини та обладнання 639 922 0 0 639 922
транспортні засоби 24 17 0 0 24 17
інші 131 77 0 0 131 77
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1216 1260 0 0 1216 1260
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі та споруди - до 250 місяців, сума нарахованого зносу в 2013 році - 100 тис. грн., машини та обладнання - до 130 місяців, сума нарахованого зносу 362 тис. грн., інші - до 120 місяців, сума нарахованого зносу - 19 тис.грн. Основнi засоби використовуються за виробничим та адмiнiстративним призначеням i постiйно знаходяться в експлуатацiї. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.12 р.- 5289 тис. грн., станом на 31.12.13р.- 5322 тис.грн. Ступiнь зносу на 31.12.2013 року складає 76,3 %. Обмежень на використання майна немає.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -1784 1116
Статутний капітал (тис. грн.) 20 20
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 20 20
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Висновок Розрахункова вартість чистих активів (-1784.000 тис. грн.) менше статутного капіталу (20.000 тис.грн.), що не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х
Зобов'язання за цінними паперами Х 1335.00 Х Х
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : Х 0.00 Х Х
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
За векселями (всього) Х 1335.00 Х Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
Податкові зобов'язання Х 49.00 Х Х
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х
Інші зобов'язання Х 14460.00 Х Х
Усього зобов'язань Х 15844.00 Х Х
Опис д/н

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 3 2
2 2012 1 0
3 2013 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Про укладення договорів поставки та будівельного підряду

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитор не змінювався

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Аудитор

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть) д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;

яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні
укажіть, яким чином її оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "ЛИТЕР" за ЄДРПОУ 24720880
Територія М. КИЇВ за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГІВЛЯ КОМП'ЮТЕРАМИ, ПЕРИФЕРІЙНИМ УСТАТКОВАННЯМ І ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ  за КВЕД 46.51 
Середня кількість працівників 75
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 03150 м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Горького, 102 А, т.(044) 502-10-19
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000 1576 1320
первісна вартість 1001 3677 4126
накопичена амортизація 1002 2101 2806
Незавершені капітальні інвестиції 1005 525 525
Основні засоби 1010 1216 1260
первісна вартість 1011 5289 5322
знос 1012 4073 4062
Інвестиційна нерухомість 1015 -- --
Довгострокові біологічні активи 1020 -- --
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 7 7
інші фінансові інвестиції 1035 1 1
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- --
Відстрочені податкові активи 1045 -- --
Інші необоротні активи 1090 -- --
Усього за розділом I 1095 3325 3113
II. Оборотні активи
Запаси
1100 6220 3667
Виробничі запаси 1101 64 44
Товари 1104 6156 3623
Поточні біологічні активи 1110 -- --
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 5425 5507
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 -- --
з бюджетом 1135 16 13
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- --
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1221 1243
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --
Гроші та їх еквіваленти 1165 3397 38
Рахунки в банках 1167 -- 38
Витрати майбутніх періодів 1170 17 23
Інші оборотні активи 1190 702 456
Усього за розділом II 1195 16998 10947
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- --
Баланс 1300 20323 14060


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований капітал
1400 20 20
Капітал у дооцінках 1405 -- --
Додатковий капітал 1410 -- --
Резервний капітал 1415 -- --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1096 -1804
Неоплачений капітал 1425 -- --
Вилучений капітал 1430 -- --
Усього за розділом I 1495 1116 -1784
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500 -- --
Довгострокові кредити банків 1510 -- --
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- --
Довгострокові забезпечення 1520 -- --
Цільове фінансування 1525 -- --
Усього за розділом II 1595 -- --
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600 -- --
Векселі видані 1605 671 1335
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610 -- --
товари, роботи, послуги 1615 13804 13035
розрахунками з бюджетом 1620 261 49
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- --
розрахунками зі страхування 1625 -- --
розрахунками з оплати праці 1630 -- --
Поточні забезпечення 1660 -- --
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 4471 1425
Усього за розділом IІІ 1695 19207 15844
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700 -- --
Баланс 1900 20323 14060

Генеральний директор Новгородський Олександр Володимирович
Головний бухгалтер Бірюк Лариса Борисівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 |01 |01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "ЛИТЕР" за ЄДРПОУ 24720880
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік


Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000 43627 31975
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 (37382) (22884)
Валовий:  
     прибуток 
2090 6245 9091
     збиток  2095 (--) (--)
Інші операційні доходи  2120 458 155
Адміністративні витрати  2130 (3254) (3906)
Витрати на збут 2150 (5353) (4369)
Інші операційні витрати  2180 (618) (2321)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 
2190 -- --
     збиток   2195 (2522) (1350)
Дохід від участі в капіталі  2200 -- --
Інші фінансові доходи  2220 -- 2
Інші доходи  2240 2 5
Фінансові витрати  2250 (--) (--)
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--)
Інші витрати  2270 (71) (6)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 -- --
збиток 2295 (2591) (1349)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -309 -321
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- --
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 
2350 -- --
     збиток  2355 (2900) (1670)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- --
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- --
Накопичені курсові різниці 2410 -- --
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 -- --
Інший сукупний дохід 2445 -- --
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- --
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 -- --
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- --
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2900 -1670

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 407 629
Витрати на оплату праці 2505 1545 1648
Відрахування на соціальні заходи 2510 558 600
Амортизація 2515 1175 1143
Інші операційні витрати 2520 1249 2780
Разом 2550 4934 6800

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 200 200
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 200 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (14500.000000) (8350.0000000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (14500.000000) (8350.0000000)
Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

Генеральний директор Новгородський Олександр Володимирович
Головний бухгалтер Бірюк Лариса Борисівна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 |01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "ЛИТЕР" за ЄДРПОУ 24720880
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік


Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 49451 42563
Повернення податків і зборів 3005 -- --
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- --
Цільового фінансування 3010 -- 6
Надходження від повернення авансів 3020 16 377
Інші надходження 3095 119 --
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 (49310) (36279)
Праці 3105 (1316) (1399)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (614) (659)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (1216) (719)
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (440) (227)
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (564) (230)
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (212) (262)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (--) (18)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (--) (6)
Інші витрачання 3190 (179) (216)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -3049 3650
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 -- --
необоротних активів 3205 -- --
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 -- 2
дивідендів 3220 -- --
Надходження від деривативів 3225 -- --
Інші надходження 3250 -- --
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 (--) (--)
необоротних активів 3260 (274) (348)
Виплати за деривативами 3270 (--) (--)
Інші платежі 3290 (36) (590)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -310 -936
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 -- --
Отримання позик 3305 -- --
Інші надходження 3340 -- --
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 (--) (--)
Погашення позик 3350 -- --
Сплату дивідендів 3355 (--) (--)
Інші платежі 3390 (--) (--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- --
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -3359 2714
Залишок коштів на початок року 3405 3397 683
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- --
Залишок коштів на кінець року 3415 38 3397

Генеральний директор Новгородський Олександр Володимирович
Головний бухгалтер Бiрюк Лариса Борисiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "ЛИТЕР" за ЄДРПОУ 24720880
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2014 рік


Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 20 -- -- -- 1096 -- -- 1116
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 -- -- -- -- -- -- -- --
Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- --
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- --
Скоригований залишок на початок року 4095 20 -- -- -- 1096 -- -- 1116
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -- -- -- -- -2900 -- -- -2900
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- --
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 -- -- -- -- -- -- -- --
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- --
Відрахування до резервного капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- --
Внески учасників : Внески до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- --
Погашення заборгованості з капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- --
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- --
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- --
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- --
Вилучення частки в капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- --
Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- --
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- -2900 -- -- -2900
Залишок на кінець року 4300 20 -- -- -- -1804 -- -- -1784

Генеральний директор Новгородський Олександр Володимирович
Головний бухгалтер Бiрюк Лариса Борисiвна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Лахно Тарас Анатолійович
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 2609505254
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02232, м. Київ, вул. М. Цвєтаєвої, 5, к. 84
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2763
30.11.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів


д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 рік
Думка аудитора Умовно-позитивна